دسته: زمستان 1396پیش شماره دوم ، شماره 2-

آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی

نویسنده : زاهد، سید سعید ؛ کاوه، مهدی ؛ (‎28 صفحه – از 147 تا 174 ) چکیده:جهانی شدن یکی از رخدادهای غیر قابل اجتناب است که می تواند سویه های مختلفی داشته باشد....

پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران

نویسنده : مهدوی، محمود ؛ رستمی، سینا ؛ کربلایی، هادی ؛ دیبامهر، مینا ؛ (‎26 صفحه – از 121 تا 146 ) چکیده:خشونت علیه جنس زن در خانواده علی رغم آن که یکی از...

ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق

نویسنده : الفت، محمدباقر ؛ (‎15 صفحه – از 7 تا 21 ) چکیده:هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شرکت در دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار) امید (بر بهبود سلامت معنوی است. جامعه آماری...