دسته: بهار 1389 – شماره 12

نقش مقررات ایمنی زیستی، حفاظت زیستی و مرامنامه‌های اخلاقی و حقوقی در پژوهش‌های طب نظامی در اجرای اهداف کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک

نویسنده : کرمی، علی؛ قاسمی، حامد؛ (‎24 صفحه – از 169 تا 192 ) چکیده: توسعه علوم پایه پزشکی، زیستشناسی و بهویژه روشهای نوترکیبی ژن، مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در عرصههای مختلف تحقیقاتی،...

حمایت از منابع ژنتیک در پرتو قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

نویسنده : خادمی، حجت؛ عباسی، محمود؛ (‎26 صفحه – از 105 تا 130 ) چکیده: منابع ژنتیک به معنی مواد ژنتیکی است که از ارزش واقعی یا بالقوه برخوردار باشند. اهمیت اقتصادی، اجتماعی و...

نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع؛ «کنکاشی در زیست فناوری»

نویسنده : پروین، محمد رضا؛ (‎34 صفحه – از 71 تا 104 ) چکیده: ادعاهای اختراع که تعیین کننده مرز حقوقی مالکیت فکری در خصوص یک اختراع میباشند از اهمیت بسزایی در نظام حقوقی...