دسته: حقوق و مطالعات نوین

محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

نویسنده مسئول : طهماسبی، لیلا ؛ نویسنده : رفیعی طباطبایی، سید حسام الدین ؛ (‎20 صفحه – از 78 تا 97 ) چکیده:اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت...

کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

نویسنده مسئول : خندانی، دکتر سید پدرام ؛ نویسنده : شجاع سنگچولی، مهرویه ؛ (‎22 صفحه – از 17 تا 38 ) چکیده:علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه...