دسته: بهار 1391 – شماره 32

رویکردی اسلامی – انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دورکهیم

نویسنده : محمدی جورکویه، علی؛ (‎27 صفحه – از 181 تا 207 ) چکیده:امیل دورکهـیم ، آنـومی را مولـود توسـعه مـی دانـد؛ پدیـدهای کـه همزمـان بـا شـکوفایی جوانه هـای دوران صـنعتی و پژمردگـی هنجارهـای...