دسته: بهار 1384 – شماره 4

فلسفه مجازات

نویسنده : کاتینگهام، جان؛ مترجم : باطنی، ابراهیم؛ برهانی، محسن؛ (‎24 صفحه – از 147 تا 170 ) چکیده:مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصه بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی...

اندیشه: بررسی فقهی- حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

نویسنده : موسویان، سید عباس؛ (‎30 صفحه – از 9 تا 38 ) چکیده:در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از...