دسته: بهار 1391 – شماره 77

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

نویسنده : میر عباسی، سید باقر ؛ موسوی میرکلائی، سید طه ؛ (‎28 صفحه – از 135 تا 162 ) چکیده:استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست...

نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران

نویسنده : یزدانیان، علی رضا ؛ (‎34 صفحه – از 35 تا 68 ) چکیده:در حقوق مسوولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که...