دسته: بهار 1385 – شماره 54

مقاله: تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی

نویسنده : قربانپور، امیرمهدی ؛ (‎28 صفحه – از 9 تا 36 ) چکیده:امروزه،در نتیجه افزایش بسترهای بروز زیان و تراکم دعاوی مسئولیت‌ مدنی،دغدغه اصلی حقوق‌دانان و قانون‌گذاران کشورها تسهیل دعاوی فوق‌ بوده تا...