دسته: بهار 1380 و 1381 – شماره 26 و 27

«آیا حاکمیت مشترک» شیوه ای مناسب برای تعیین حدود رودخانه های مرزی است؟

نویسنده : موسوی، سید فضل الله ؛ (‎22 صفحه – از 243 تا 264 ) خلاصه ماشینی: [10] به‌رغم ماده 27 معاهدة 1816 که بیان می‌دارد: «موقعی که نهرها و رودخانه‌ها تشکیل مرز می‌دهند،...

نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف(ADR)در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی

نویسنده : توسلی جهرمی، منوچهر ؛ (‎18 صفحه – از 365 تا 382 ) خلاصه ماشینی: مطابق این شرط: «طرفین در هر زمانی می‌توانند، بی آنکه نافی هرگونه رسیدگی دیگر باشد درخواست کنند که...

دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده : ناظمی، مهرداد ؛ (‎202 صفحه – از 147 تا 348 ) خلاصه ماشینی: [92] در قضیه خلیج فونسکا در سال 1992، ال‌سالوادور با توسل به رأی قدیمی 1917 که قبلا رژیم مالکیت...

حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین الملل

نویسنده : آنتونیو کاسسه ؛ مترجم : میرفخرایی، محمد جواد ؛ (‎16 صفحه – از 131 تا 146 ) خلاصه ماشینی: به این معنی که چنانچه حملة مسلحانه‌ای به وسیلة دولتی علیه دولت دیگر...