دسته: پاییز و زمستان 1386 – شماره 7

بازدارندگی، مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن (مطالعه موردی رابطه ایران و امریکا)

نویسنده : نوری فرد، فاطمه؛ (‎18 صفحه – از 117 تا 134 ) چکیده:در مقاله حاضر، رهیافت های گوناگونی در زمینه شناخت مکانیز مهای بازدارندگی که در قبال تهدیدات نامتقارن ممکن می باشد، ارایه...

جنبش های اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

نویسنده : نقوی، سیدحسن؛ (‎18 صفحه – از 99 تا 116 ) چکیده:اين مقاله به منظور بررسي جنبش های اجتماعي جديد در عصر جهاني شدن و تأثير آن بر توسعه سياسي در ايران انجام...

طرح خاورمیانه بزرگ: الگوهای نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطقه ای

نویسنده : معین الدینی، جواد؛ (‎17 صفحه – از 61 تا 77 ) چکیده:امریکا پس از 11 سپتامبر، طرح خاورمیانه بزرگ را به عنوان استراتژی بلندمدت خود در منطقه خاورمیانه برگزیده است. هدف این...