دسته: بهار 1384، شماره 2

سازه انگاری: سنتزپوزیتویسم و پست پوزیتویسم یا پلی میان نئورئالیزم و نئولیبرالیزم

نویسنده : قوام، عبد العلی؛ (‎8 صفحه – از 3 تا 10 ) چکیده:نویسنده مقاله سعی دارد با توجه به تعریف سازه انگاری به عنوان یک نظریه توضیحی در رویکردهای مطالعه سیاست بین الملل،...