دسته: پاییز1390 – ویژه نامه شماره 6

ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت «مطالعه ی تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا»

نویسنده : افتخار جهرمی، گودرز؛ معبودی نیشابوری، رضا؛ (‎35 صفحه – از 383 تا 417 ) چکیده:ممنوعیت”کمک های دولتی” از مهم ترین قواعد در نظام های مختلف حقوق رقابت است. در واقع ،هنگامی که...

اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی

نویسنده : شمس، عبدالله؛ شاه حیدری پور، محمدعلی؛ (‎34 صفحه – از 311 تا 344 ) چکیده:“صلاحیت محلی” به عنوان یکی از انواع صلاحیت دادگاه که ناظر به محدوده ی جغرافیایی معینی است، تنها...

حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) کودکان: تحلیل مبانی نظری و موازین بین المللی

نویسنده : هاشمی، سیدمحمد؛ همتی، مجتبی؛ (‎28 صفحه – از 253 تا 280 ) چکیده:کودکان موجودات بی گناه، آسیب پذیر، وابسته و در عین حال کنجکاو، فعال و سرشار از امید هستند اوقات آن...

تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت با تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی

نویسنده : سیفی، سیدجمال؛ ابراهیم گل، علیرضا؛ (‎53 صفحه – از 137 تا 189 ) چکیده:حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی در حال تکامل و دارای ضعف در ضمانت اجراهای سازمان یافته...

نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛ جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه

نویسنده : شاملو، باقر؛ محمدی، شهرام؛ (‎44 صفحه – از 93 تا 136 ) چکیده:دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بی طرف بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و...