دسته: پاییز1390 – شماره 55

منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران

نویسنده : سیمایی صراف، حسین؛ (‎14 صفحه – از 214 تا 227 ) چکیده:وفاداری حقوق ايران به شريعت که با تصويب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نيز یافته است از يک سو، کم...

جایگاه ترمیم خسارت های وارده به بزه دیگان جنایات بین المللی: از حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری

نویسنده : رضوی فرد، بهزاد؛ (‎19 صفحه – از 115 تا 133 ) چکیده:پس از جنگ اول و دوم جهانی به اين دليل که حقوق بین الملل هنوز چندان قوام نيافته بود ، طبیعتا...

تحولات مربوط به قلمرو و بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه

نویسنده : زارعی، محمدحسین؛ محمودی، جواد؛ (‎26 صفحه – از 88 تا 113 ) چکیده:اهميت بازنگری قضایی و نقش آن در تضمين قانون مندی اعمال اداره بر کسی پوشیده نيست. اين امر، عمدتا معطوف...