دسته: بهار 1384 – شماره 41

اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان؟

نویسنده : داراب‌پور، مهراب؛ (‎26 صفحه – از 293 تا 318 ) چکیده:تصور بسیاری از حقوقدانان و پزشکان بر آن است که با اخذ برائت مکتوب از بیمار قبل از درمان یا عمل جراحی،...

توسعه قلمرو و تضمین محدودیت:آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر مبانی نظری و پیامدهای حقوقی

نویسنده : قاری سیدفاطمی، سیدمحمد؛ (‎54 صفحه – از 239 تا 292 ) چکیده:این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای آزادی بیان، نشان می دهد که رویکرد حقوق بشر معاصر به این حق، رویکردی...