اصل منع تبعیض در قانون گذاری جزایی و تاثیرآن بر امنیت قضایی شهروندان

نویسنده : جزایری فارسانی، سید عباس ؛ مهدوی، سحر ؛

(‎20 صفحه – از 161 تا 180 )


چکیده:
در بسیاری از نظامهای حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، دارای جایگاه اجتماعی، تحصیلات، شغل وبسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود میآید و گروه های اقلیتی را تحت تاثیر قرار می دهد. از لحاظ کیفری این اصل منع تبعیض در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانونگذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی می باشد. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانونگذاری است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی گاه آن وضعیت حقوقی دادرسی مقرر برای طرفین دعوا جامعه و متهم در قوانین آیین دادرسی کیفری است. شایان ذکر است مجموعه حق هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته میشود، حق های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می دهد. با به رسمیت شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به دنبال اجرایی کردن و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبه های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حقهای اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و ماموران حکومتی است. با وجود این، قانون گذار کیفری ایران در این مسیر شیوه مطلوبی اتخاذ نکرده است. زیرا هنوز نقض برخی حقهای اساسی فاقد تضمین های کیفری اند، وضعیت موجود نیز کاستیها و تعارضهایی دارد که امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره میاندازد. در قانونگذاری یا اجرای قوانین جزایی شاهد تبعیض گذاری بین احاد مردم وشهروندان در مراحل مختلف مشهود است با اینکه این امر محرز است ایجاد اصل برابری در جامعه و از بین بردن تبعیض ها می تواند خود بستری مناسب برای اعمال دیگر حقوق و یا اصول را فراهم سازد. درخصوص حقوق متداول شناخته شده اجتماعی در اکثر جوامع، برابری حقوقی و عدم تبعیض چنین ایجاب مینماید که همه انسانها در دستیابی به حقوق اجتماعی شان با یکدیگر برابر باشند و با آنها بدون تبعیض و به شکل یکسان رفتار شود. این امر در امور کیفری در تامین امنیت قضایی شهروندان نقش بسزایی دارد. در این جستار برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حق برابر و نمودهای تبعیض در حقوق بشر وشهروندی تاثیر آن برا امنیت قضایی در نظام حقوقی بپردازیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code