بررسی جرم‌شناختی صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی

نویسنده : صالحی، محمد خلیل؛ دانش پرور، حمید رضا؛ رضایی، ناهید؛

(‎33 صفحه – از 161 تا 193 )


چکیده:

یکی از دغدغههای موجود در حوزه سلامت، کاهش ضریب احتمال بروز صدمات جسمانی از ناحیه تجهیزات پزشکی است. این صدمات از منظر حقوقی نیز واجد اهمیت بسیار است؛ زیرا پروندههای کیفری و انتظامی متعددی در مراجع قضایی و انتظامی علیه مباشرین و مسببین این صدمات مطرح میشود. پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیز یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی است. پژوهش حاضر با رویکردی جرمشناختی، به بررسی علل صدمات جسمانی ناشی از تجهیزات و سوءکاربرد آنها و راهکارهای پیشگیری از بروز این صدمات پرداخته است. این بررسی از طریق ارائه پرسشنامه خودایفایی به کارشناسان کیمسیون پزشکی حاضر در پزشکی قانونی تهران صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان میدهد مؤلفه ورود تجهیزات پزشکی با کیفیت پایین، غیراصیل و قاچاق به مؤسسات پزشکی بیشترین تأثیر را در افزایش ضریب احتمال ایراد صدمات دارد. دوازده راهکار برای مقابله و پیشگیری از صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی پیشنهاد شده که راهکارهای تقنینی اعم از کیفری و نظارتی و راهکارهای آموزشی و فنی از جمله مهمترین آنها است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code