ماهیت حقوقی قراردادهای درمان

نویسنده : صالحی، حمیدرضا؛

(‎34 صفحه – از 127 تا 160 )


چکیده:

قرارداد درمان به جهت ارتباط با دو حوزه پزشکی و حقوق از اهمیت وافری برخوردار است. با توجه به اینکه علیالاصول زمینهساز رابطه حقوقی صاحبان حرف پزشکی و وابسته با بیماران خود، قرارداد منعقده مابین آنهاست و در مواقعی که حدود و میزان مسؤولیت آنها به دلیل ابهام در قوانین و امثال ذلک، مورد مناقشه قرار میگیرد؛ اولا تبیین ماهیت حقوقی قرارداد درمان و ثانیا استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد منتخب، در این خصوص مفید و راهگشا خواهند بود. لهذا در این مقاله پس از بررسی دو نظریه موجود عقد معین و عقد غیرمعین بودن قرارداد درمان، به بررسی فروعات نظریه عقد معین که شامل نظریات مقاطعهکاری، وکالت، اجاره اشخاص، قرارداد کار و جعالهبودن قرارداد درمان است پرداخته و در نهایت به ارائه نظریه منتخب در این خصوص و بیان اهم خصائص این عقد پرداخته شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code