حمایت از آثار هنر معاصر در رویه قضایی آمریکا

نویسنده : زاهدی، مهدی؛ شریف زاده، شیرین؛ عرفان منش، محمد حسین؛

(‎28 صفحه – از 203 تا 230 )


چکیده:
آثار هنر معاصر بخشی از هنر است که به علت ویژگیهای ذاتی خود نمیتواند شرایط و ضوابط تعریف شده در هنر سنتی را دارا باشد. در این بخش از هنر، اصالت ، تفکیک ایده از بیان و تثبیت به شکلی که در حقوق کپیرایت به رسمیت شناخته شده ، وجود ندارد. همین امر موجب گردیده مقررات ملی و بین المللی در وضعیت کنونی خود نتوانند از این آثار حمایت نمایند. از آنجایی که این ادعا مطرح است که مفهوم اصالت در معنی سنتی آن در خصوص آثار هنر معاصر تحقق نمییابد این آثار در بخش وسیعی از مصادیق خود حقوق آثار پیش از خود را نقض میکنند و همین امر موجب طرح دعاوی متعددی علیه صاحبان این آثار گردیده است . رویه قضایی آمریکا در مواردی با استناد به دکترین استفاده منصفانه با ارجاع به بخش ١٠٧ قانون کپیرایت ١٩٧٦ این کشور از آثار هنر معاصر حمایت نموده است . این مقاله کوشش دارد ضمن تبیین تفاوت حقوقی میان خصوصیات آثار هنر معاصر با شرایط تعیین شده در مقررات بین المللی برای حمایت از اثر، به این سوال پاسخ دهد که رویه قضایی آمریکا چگونه و تحت چه شرایطی با بهره گیری از دکترین استفاده منصفانه از آثار هنر معاصر حمایت نموده است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code