بررسی ارتباط بین میزان آگاهی روان‌پزشکان و دستیاران روان‌پزشکی از حقوق بیماران روانی و میزان رعایت این حقوق از دیدگاه آنان در مراکز آموزشی ‌درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1391

نویسنده : حاجی بابایی، فاطمه؛ جوج، راضیه؛ زارع، کوروش؛ حقیقی زاده، محمد حسین؛

(‎24 صفحه – از 77 تا 100 )


چکیده:
افراد مبتلا به اختلال روانی یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماع را تشکیل میدهند.آگاهی روان پزشکان از قوانین تدوین شدة مرتبط با حقوق بیماران نقش موثری در حمایت از این حقوق و پیشبرد اهداف درمانی، حقوقی و انسانی برای آن ها دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین میزان آگاهی روان پزشکان و دستیاران روان پزشکی از حقوق بیماران روانی و میزان رعایت این حقوق از دیدگاه آنان بود. این پژوهش مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی٢٠ روان پزشک (١٥دستیار و پنج متخصص ) شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد. پرسش نامه ها به صورت خودگزارش دهی تکمیل و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. ٧٥درصد روان پزشکان آگاهی خوب و ٢٥درصد آنان آگاهی متوسط از حقوق بیماران روانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code