اصول کاربردی جرم انگاری در رحم جایگزین

نویسنده : شیخ، سعید؛ جمشیدی راد، محمدصادق؛

(‎33 صفحه – از 167 تا 199 )


چکیده:
نظام عدالت کیفری در کاربرد ابزار مجازات و به منظور محاط نمودن آزادیهای فردی و اجتماعی و توجیه به کارگیری کیفر، از اصول و مبانی مختلفی پیروی میکند که در زمینه درمان به روش رحم جایگزین ، این معیارها به شیوة نوینی به کار گرفته میشوند. بررسیهای صورت گرفته نشان گر آن است که صرف بهره مندی نوع دوستانه از رحم جایگزین در قلمرو هیچ یک از اصول محدودکنندة آزادی جای نمیگیرد و تنها برخی ابهامات در رابطه با جایگزینی تجاری وجود دارد. در مورد آثار و پیامدهای رحم جایگزین نیز با استفاده از اصول و معیارهای جرم انگاری حقوق جزا میتوان برخی از چالش ها و ناهنجاریهای ناشی از این شیوة درمانی را مورد جرم انگاری قرار داد. در این زمینه اصول منع ضرر، قانون گرایی اخلاقی و رفاه اجتماعی نقش فعالی را ایفا مینمایند، ولی برخی اصول مانند اصل پترنالیسم ، کاربرد چندانی در این ارتباط نخواهند داشت .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code