همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعین به واحد معاینات مرکزی پزشکی قانونی استان تهران

نویسنده : بزمی، شبنم؛ کیانی، مهرزاد؛ رضوانی، سودابه؛ بزمی، الهام؛ نائیجی، حامد؛

(‎12 صفحه – از 155 تا 166 )


چکیده:

آسیب های ناشی از همسرآزاری یکی از علل مراجعه زنان به بخش معاینات مراکز پزشکی قانونی است. همسرآزاری شامل خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی، جنسی و اقتصادی علیه زنان است که در اغلب نقاط جهان دیده میشود. عوامل مختلفی در بروز همسرآزاری دخیل هستند که با توجه به این امر و افزایش موارد همسرآزاری در ایران، پرداختن به آن و لزوم ایجاد حمایتهای قانونی و پزشکی بیش از پیش به چشم میخورد. روش: در این پژوهش،100 مورد از زنان مورد آزار قرار گرفته توسط همسران، که به بخش معاینات مرکزی پزشکی قانونی استان تهران مراجعه نمودهاند، مورد بررسی قرار گرفتهاند. پرسشنامه از قبل تهیه و در اختیار آنها قرار گرفته و نتایج آن بهوسیله روشهای آماری آنالیز شده است. نتیجهگیری: میانگین سنی مراجعین 32 سال بوده و اغلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم و خانهدار بودهاند. در 87% موارد با علاقه شخصی ازدواج کرده و سابقه مراجعه به پزشکی قانونی نداشتهاند. در اغلب موارد همسر در مقابل کودک خانواده نیز اقدام به همسرآزاری نموده و گاه فرزندان هم مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. درصد اندکی از موارد، به بستری در بیمارستان منتهی میگردد. در اکثر موارد سابقه مصرف الکل و مواد مخدر در ضارب وجود داشته است. در حدود 30% از ضاربین سابقه محکومیت کیفری داشتهاند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code