مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر


نویسنده : صابر، محمود؛ ناظریان، حسین؛

(‎26 صفحه – از 47 تا 72 )

چکیده:
اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسـیدگی کـرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت . اما تعیین این که چه مهلت زمانی ، متعارف و معقول اسـت امر آسانی نیست . در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی ) و ذهنی (شخصی ) و مختلط (بینـابین ) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته انـد؛ بدین معنا که در معیار عینی تاکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقـنن اسـت . در معیـار ذهنـی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلـت معقـول متناسـب بـا آن پرونـده را تعیـین مـی کنـد و می تواند از پروندهای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامـل فـوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللـی و کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف بـرای دیـوان در نظـر گرفته شده است . اهمیت این اصل موجب شده است که عـلاوه بـر نقـض رای صـادر شـده -تـا آنجا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صـحت آن خلـل وارد سـازد-حکـم بـه جبـران خسارت محکومعلیه داده شود. مهلت معقول، دادرسی بین المللی ، دیوان کیفری بین المللی ، دیوان اروپایی حقوق بشر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code