مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی


نویسنده : شهبازی نیا، مرتضی؛ ایوبی، زهرا؛

(‎22 صفحه – از 75 تا 96 )

چکیده:
یکی از ویژگیهای اساسی معاملات اسنادی، استقلال ایـن معـاملات از قـرارداد پایـه و اسـنادی بودن شروط پرداخت آن ها است . ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت بایـد اسـناد مقـرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شـده از سـوی ذینفـع متقلبانـه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکـاری یـا اطـلاع ذینفـع توسـط شـخص ثالـث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال اسـت یـا خیـر، دو دیدگاه مطرح شده است . گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب ، قابـل اعمـال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل ، گروه دیگر بر این باورنـد کـه قاعـده تقلب در مقابل ذینفع بیتقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقالـه موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل میکند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code