سوء استفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع


نویسنده : جعفرزاده، میرقاسم؛ حاجی زاده، سارا؛

(‎24 صفحه – از 25 تا 48 )

چکیده:
محتکران حق اختراع ١ در زمره موسسات غیرتولیدی در حـوزه اختراعاتنـد کـه مالکیـت گـواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست میآورنـد. آن هـا اختـراع مـورد نظـر خـود را خریداری کرده ، بـدون بهـره بـرداری از آن منتظـر نقـض اختـراع توسـط بنگـاه هـای اقتصـادی میمانند. پس از وقوع نقض و تجاریسازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده ، محتکر حـق اختـراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیـاز مـورد نظـر بـه ایـن بنگـاه است . به دلیل ویژگیهای نظام حقوق اختراعات آمریکا، این موسسات اولین بـار در ایـن کشـور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصـلی فعالیـت آن هـا آمریکـا اسـت . از لحـاظ تـاریخی آنچـه زمینه ساز ظهور این موسسات بوده ، ایجـاد مالکیـت هـای خصوصـی متعـدد و خـرد در حـوزه اختراعات و ویژگیهـای نظـام حقـوق اختراعـات ایـن کشـور اسـت . علیـرغم ایـن کـه برخـی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان ، ایجاد سرمایه برای آن هـا و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند میدانند، پیامدهای منفی زیادی که ایـن موسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code