تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی


نویسنده : وحدتی شبیری، سید حسن؛ افشار قوچانی، زهره؛

(‎22 صفحه – از 147 تا 168 )

چکیده:
در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط بـه آن هسـتند. اگرچـه قانونگـذار در بنـد ٥ مـاده ٩٧٦ قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کـرده، امـا دربـاره وضـعیت این کودکان قبل از رسیدن به ١٨ سال تمـام تعیـین تکلیـف نکـرده اسـت . مـاده واحـده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ١٣٨٥ نیـز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیـف تابعیـت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خـارجی نیـز از سـال ١٣٩١ در مجلـس مسکوت مانده است . لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند ٤ ماده ٩٧٦، اصـلاح بنـدهای ٢ و ٦ ویـا لااقـل اعطـای برخـی امتیـازات ضـروری، ماننـد برخورداری از یارانه ، تحصیل رایگان و داشتن شناسـنامه ایرانـی پـیش از حصـول ١٨ سال تمام می تواند به حل مساله کمک قابل توجهی کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code