تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)


نویسنده : شاهی، احد؛ حسینی، میلاد؛ خوئینی، غفور؛

(‎26 صفحه – از 49 تا 74 )

چکیده:
منظور از مخاطرات احتمالی درمان ، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمـانی بـه معنای خاص بوده ، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پـیش – بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط بـه جـایی اسـت کـه ورود آن ، نـه نتیجـه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصـیر بیمـار. در ایـن مقالـه ، دلایـل قابلیـت جبـران مخـاطرات احتمالی درمان در مسوولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه ، مورد تحلیل قـرار گرفتـه و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طـرف ، پزشـک از بابـت چنـین مخـاطراتی، بـه دلیـل رعایت موازین علمی و رفتـار پزشـک متعـارف در شـرایط و اوضـاع و احـوال خـاص درمـان ، مسوول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در ایـن بـاره پـیش بینـی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصـوص ، از آن جـایی کـه او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصـیری نشـده ، منطقـی اسـت کـه قـانون گـذار ایرانـی بـا تاسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقـدامات تروریسـتی، جـرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیسـت »، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code