بررسی حقوقی نظام های سه گانه مدیریت اجرایی انتخابات «الگوهای دولتی، مستقل و ترکیبی»؛ هم سنجی نظام اجرایی انتخابات ایران با الگوهای سه گانه و واشکافی اندیشه تشکیل کمیسیون انتخابات


نویسنده : طاهری فدافن، دانیال؛ باقری فارسانی، مهدی؛

(‎26 صفحه – از 127 تا 152 )

چکیده:
موضوع نظام حقوقی حاکم بر اجرای انتخابات به عنوان یک ساز و کار پـیش بینـی شـده در قـوانین اساسی ، قوانین موضوعه و عرفهای اساسی کشـورهای مختلـف بـرای برگـزاری یـک انتخابـات دقیق و سالم مورد اشاره قرار گرفته است . اهمیت و نقشی که نظـام مـدیریت اجرایـی انتخابـات در برگزاری یک انتخابات مدبرانه ایفا می کند در نسبت مستقیمی با سلامت ، شفافیت و صـحت جریـان انتخابات قرار می گیرد. در رویه عملی کشورها، تـاکنون سـه الگـوی مسـتقل ، دولتـی و مخـتلط یـا ترکیبی برای نهاد مدیریت انتخابات به رسمیت شـناخته شـده اسـت و از ایـن زاویـه مـی تـوان بـه طبقه بندی کشورهایی که از این الگوها تبعیت می کننـد، پرداخـت . در واقـع هـدف اساسـی از ایجـاد نهادهای انتخابات بر مبنای الگوهای مـذکور، تضـمین حـداکثری صـیانت از آرای شـهروندان و در نهایت برگزاری یک انتخابات عادلانه است . اگرچه با توجه به برخی شاخص هـا مـی تـوان مـدیریت اجرایی انتخابات را به چند الگو تقسیم کرد، اما در نهایت نمی توان بـا قطعیـت ادعـا کـرد کـه فراینـد برگزاری انتخابات در چند کشور با یک الگو، به صورت یکسان اجرا می گـردد؛ بـدین معنـا کـه نـوع مدل نهاد مدیریت انتخابات به طور قطعی نمی تواند مبین نوع فراینـد همسـان برگـزاری انتخابـات در کشورها باشد. مقاله حاضر به بررسی حقوقی نظامهای سه گانه مدیریت اجرایی انتخابـات در دنیـا اشاره داشته ، با برشمردن اصول حاکم بر عملکرد نهاد مجری انتخابات، به بررسی ، تحلیـل و ارائـه پیشنهاد درخصوص نظام اجرایی انتخابات در ایران می پردازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code