بررسی تطبیقی جبران زیان جمعی در نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و ایران


نویسنده : سلطانی نژاد، هدایت اله؛

(‎24 صفحه – از 103 تا 126 )

چکیده:
خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع ، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده میشود. در ایـن نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیـان نمـی بینـد، لکـن همـه آنـان بـه تبـع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچـار زیـان مـیگردنـد. درایـن مقالـه مفهـوم ، اوصاف ، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسـی تطبیقـی در سـه نظـام حقوقی س ایران قرار گرفته است . در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکـا عنـوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمـول اسـت . در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفتـه اسـت . در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقـوانین تـازه – تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجـود نداشـته است . با وجود این ، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و مـاده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبـه خسـارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقـوقی جمعیـت ، طـرح دعـوا بـه وسـیله هریک از اعضا امکان پذیر است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code