اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه


نویسنده : امیری، محسن؛ ویژه، محمد رضا؛

(‎26 صفحه – از 1 تا 26 )

چکیده:
یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومـت قـانون ، اسـتقلال قضـایی در معنـای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخله قوای سیاسی و اصحاب دعوا است . تحقـق اسـتقلال قضایی، از یک سو مسـتلزم تضـمین اسـتقلال سـاختاری قـوه قضـاییه و از سـوی دیگـر ایجـاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضـات اسـت . در مقالـه حاضـر بـه تبیـین و بررسـی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضـمین ایـن اصـل در حقـوق ایـران و فرانسـه پرداختـه ایـم . مطالعه تطبیقی حاضر نشان میدهد نظام حقوقی ایران ، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحـو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضـمین قـرار داده اسـت ، امـا در تضـمین اسـتقلال فردی قضات کاستیهایی دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code