ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه ای برای مدیران (مطالعه در حقوق انگلیس و ایران)


نویسنده : عیسائی تفرشی، محمد؛ رمضانی آکردی، حبیب؛ عباسی منش، حمیدرضا؛

(‎26 صفحه – از 123 تا 148 )

چکیده:
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضـروری مـی- کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است . اداره شرکت مستلزم تعیین حـدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیـدترین وظیفـه ای کـه بـرای مـدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پـیش بینـی شـده ، «ارتقـای موفقیـت شـرکت » اسـت کـه ابتکـار قانونگذار انگلیس است . رویکردهای «تقـدم سـهامداران » و «ذینفعـان » در حاکمیـت شـرکتی مطـرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کنـد. در این راستا محور را در جلب منافع سـهامداران قـرارداده و رعایـت مولفـه هـایی را نیـز در راسـتای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است . در حقوق ایران چنـین وظیفـه ای سـابقه نـدارد و بـه دلیل فقدان ضمانت اجرا نمیتوان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امـانی نیـز صـرفا بـرای مـدیر تعهد منفی ایجاد میکند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت » تعهدی مثبت است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code