مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس


نویسنده : حسین زاده، جواد؛ موسی زاده، فرنوش؛

(‎22 صفحه – از 63 تا 84 )

چکیده:
قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مـدیریت و کنتـرل ریسـک استفاده می شود. وجود پارهای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحـت تاثیر قرار داده است . منتقدین ، این قرارداد را به واسـطه ایراداتـی چـون شـرطبنـدی نسـبت بـه قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و بـه دسـت آوردن سـود بـدون زحمـت ، عـدم قصـد طرفین برای انجام معامله ، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و… قماری و باطل می دانند. ایـن نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمـار در حقـوق ایـران و انگلـیس بـه ایـن نتیجـه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خـاص قـرارداد اختیـار معاملـه و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار اسـت . بنـابراین ، شـباهت هـای مطـرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیـت ، موضـوع، کـارکرد، هـدف، احکام و… کاملا با یکدیگر متفاوتند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code