بازتعریف عدم النفع و مقایسه آن با مفاهیم مشابه


نویسنده : محمودی، اصغر؛

(‎24 صفحه – از 129 تا 152 )

چکیده:
فقدان تعریف مشخص از عدم النفع و خلط آن با مفاهیم مشابه موجب شده این نهـاد حقـوقی در هاله ای از ابهام و تردید قرار گیرد. ابهام در مفهوم عدمالنفع را هم می توان در تحلیل هـای نظـری و هم در رویه محاکم مشاهده کرد. این در حالی است که عدم النفع در صـنعت ، تولیـد و تجـارت مورد توجه قرار گرفته و اهمیت خاصی دارا اسـت . مویـد ایـن امـر، پـذیرش عـدم النفـع و اقبـال گسترده به آن در صنعت بیمه جهان و ایران است . مقاله حاضـر از طریـق بـازتعریف عـدم النفـع و مقایسـه آن بـا نهادهـای مشـابه ، در بسـتر مطالعات تطبیقی ، تعریف مشخصی از عدم النفع ارائـه مـی کنـد و نشـان مـی دهـد کـه عـدمالنفـع ، مفهومی متفاوت از تفویت منفعت ، فوت فرصت و زیان اقتصادی دارد. همین طور نشان می دهـد کـه نفـی مطلـق عـدم النفـع ، تفویـت منفعـت ، فـوت فرصـت و زیـان اقتصادی با واقعیت هـای اقتصـادی، صـنعتی و اجتمـاعی مغـایرت دارد و بایـد بـا بـه کـارگیری معیارها و ضوابط عرفی ، در مواردی حکم به جبران این خسارات داد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code