ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی در ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارﻫﺎی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺣﻤﺎﻳتی


نویسنده : حبیبا، سعید؛ زارع، ملیحه؛

(‎22 صفحه – از 109 تا 130 )

چکیده:
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻓﻜﺮي، ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي اﻧﻄﺒﺎق اﻳﻦ رﺷﺘﻪ از ﺣﻘﻮق، ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻨﺎوري را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد، اﺛﺮش ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭼﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وي ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ، رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code