ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮقی و ﻫﻨﺠﺎر ﺣﻘﻮقی


نویسنده : ابدالی، مهرزاد؛

(‎28 صفحه – از 1 تا 28 )

چکیده:
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮق از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ. در ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻲﺗﻮان درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دو روﻳﻜﺮد اﺻﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻳﻦ دو روﻳﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮق را در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ: ﻧﺨﺴﺖ ﺿﺮورت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر ﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻮزه آن »اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ« ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺜﻼً آﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ وﺿﻊ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ در واﻗﻊ ﻛﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. دوم اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻣﻨﺪي ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ- ﻫﻨﺠﺎري آن ﻫﺎ. ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻘﺶ دﻻﻳﻞ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎي ﻛﺪام ﻳﻚ از دﻻﻳﻞ را ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪ. ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ- ﻫﻨﺠﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﺣﻘﻮق.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code