ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ادﻟﻪ ﻛﻴﻔﺮی در ﻧﻈﺎم دادرﺳﻲ اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ


نویسنده : تدین، عباس؛

(‎21 صفحه – از 57 تا 77 )

چکیده:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ادﻟﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد دﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق ﻗﺪﻳﻢ و ﻧﻈﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ اﺗﻬﺎﻣﻲ ﻗﺪﻳﻢ اروﭘﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد ادﻟﻪ ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺟﺮم، اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ادﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﻗﻀﺎﻳﻲ داﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. در اﻣﭙﺮاﺗﻮري رم و اروﭘﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻈﺎم ادﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ رواج ﻳﺎﻓﺖ و در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻛﺒﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روش اﻗﻨﺎع وﺟﺪان دادرس ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻈﺎم ادﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻮد دارد. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎم ادﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮي را از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺰاﻳﻲ ﻣﺼﻮب 1290 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ از ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮ ي1808 ﻣﻴﻼدي ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ادﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ را از دو ﻧﻈﺎم ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻨﺎ ﻛﺮد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code