جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران


نویسنده : شاکری، ابوالحسن؛ رستگاری، ماندانا؛

(‎20 صفحه – از 87 تا 106 )

چکیده:
قانونگـذار بـا تصـویب قـانون جـرایم رایانـه ای در سـال ١٣٨٨ دعـوت بـه خودکشـی را جرمانگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصرا از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشــی موضــوعیت نــدارد و تفــاوتی نــدارد کــه خودکشــی بــا روش مــوردنظر دعوتکننده محقق شود یا نشود. دعوت به خودکشی مقید به نتیجه نیست ، هرچند برای تحقق آن سوءنیت خاص که متضمن قصد خاص دعوت به خودکشی باشـد ضـروری اسـت . پیمـان خودکشی چنانچه متضمن دعوت به خودکشی با ابزارهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل هـای داده باشد جرم است . دعـوت مشـروط نیـز دعـوت بـه خودکشـی اسـت . برگشـت از دعـوت نمیتواند موجب زوال جرم شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code