تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران


نویسنده : الهام، غلامحسین؛ گلدوزیان، حسین؛

(‎30 صفحه – از 107 تا 136 )

چکیده:
ماموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسـل بـه عملیـات محیلانـه مـیشـوند. در حقـوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است . در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصـل تـزاحم ؛ در مـورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعـده اهـم در بنـد ب مـاده (١٥٨) قـانون مجـازات اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات بـه جـای دسـتگیری مجرمـان حرفه ای، موجب ارتکاب جـرم توسـط یـک شـهروند عـادی مـیشـود و دامگسـتری بـه وقـوع میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط ماموران رسمی پلیس صورت گرفتـه باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code