تحلیل بزه دیده شناسانه ی اسیدپاشی؛ با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا


نویسنده : رایجیان اصلی، مهرداد؛

(‎24 صفحه – از 9 تا 32 )

چکیده:
اسیدپاشی یک جرم مهم خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جناییوجرمشناسی ایران به طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجـب نگرانـی بـین المللـی نشـده باشد، بر ضرورت چارهاندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعه این پدیده، مسئله بزهدیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزهدیدگی آنان، نیازمند توجه ویژه، هم در نظر و هم در عمل است . مقاله پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه های بزهدیدهشناسانه اسیدپاشی، بازتاب آن را در پروندة آمنه بهرامینوا، به عنوان یکی از مهم ترین پرونـدههـای اسیدپاشـی در ایـران، تحلیـل میکند. مسئله پیشگیری از بزهدیدگی و ضرورت جبران کامل و کارامد ایـن بـزهدیـدگی، از جملـه موضوعهایی است که در این راستا بدان پرداخته میشود. مقاله نتیجه گیری میکند که جامعه ایران و سامانه حقوقی آن از نظر حمایت از بزهدیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسـته و بایسـته آنـان بـا کاستیهایی روبه روست و ضـرورت جبـران معنـوی خسـارت، پـیش بینـی و اعمـال کیفـر متناسـب ، پیشگیری از رخدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است کـه بایـد دربـاره آن چارهاندیشی شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code