تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری


نویسنده : رستمی تبریزی، لمیاء؛ زارع، محمدکاظم؛

(‎30 صفحه – از 137 تا 166 )

چکیده:
انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد میشود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آنها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آنها بسیار موثر است . لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است . در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیم شدن به فلسفه گذشته نگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل ، فلسفه گذشته نگر با نگرش صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه ، همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. ازآنجاکه انتشار حکم محکومیت ، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفا در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است ، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تامین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواهد بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code