اصل حداقل بودن حقوق جزا


نویسنده : غلامی، حسین؛

(‎26 صفحه – از 41 تا 66 )

چکیده:
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجـاز مداخلـه حقـوق جـزا بـه عنـوان شـدیدترین نـوع مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان ، با پیچیدگی ها و دشواریهـای متعـددی مواجـه است . اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانـش ، فـن و ابـزار کنترل اجتماعی، با تاکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم ، ابزارها و نهادهـای حقـوق کیفـری، درتلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده ، امکان حضـور و زیسـت سـایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیـز مهیـا سـازد. درایـن مقالـه بـا تاکیـد بـر ضـرورت شناخت دقیق تر اصل مذکور به بررسی مفهوم این اصل ، مبانی و آثـار آن در سیاسـتگذاری کیفری (جرم انگاری وکیفر گذاری) پرداخته شده است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code