حاشیه صلاح‌دید دولت‌ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسنده : عبدی، ایوب؛ زمانی، سیدقاسم؛

(‎22 صفحه – از 61 تا 82 )

چکیده:

آزادی دﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای، از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﻨﺸﻮر اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺧﻠﻖﻫﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درج ﺷﺪه و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ آزادی دﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ، ﻧﻈﻢ، ﺳﻼﻣﺖ، اﺧﻼق ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺿﺮورت دارد. ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﯾﻮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در روﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺰان و ﮔﺴﺘﺮه دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺻﻼحدﯾﺪ دوﻟﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺻﻼحدﯾﺪ، آزادی ﻋﻤﻞ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﯿﻮد وارد ﺑﺮ آزادی دﯾﻦ در ﭘﺮﺗﻮ روﯾﻪ دﯾﻮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code