جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک

نویسنده : شاه‌حسینی، عطیه؛ مشهدی، علی؛

(‎25 صفحه – از 141 تا 165 )

چکیده:

ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی، ﺑﻮﯾﮋه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک، ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺎﻣﺾ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎوﺟﻮد اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ، ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺮوع و ﻣﺠﺎز دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ازآﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻨﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ 2006 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع” اﺻﻮل ﺗﺨﺼﯿﺺ زﯾﺎن در ﻣﻮارد آﺳﯿﺐ ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک” اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ورود ﺧﺴﺎرت ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﺼﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه و ﺗﺒﺒﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرات از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺴﺎرات در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ 2006 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code