نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل

نویسنده : حبیبی، همایون؛ شاملو، سوده؛

(‎44 صفحه – از 71 تا 114 )

چکیده:

ادعای ایجاد قاعدهی حقوقی و توسعه حقوق بین الملل از سوی دیوان بین المللی شاید گزاف بنظر آید. زیراعلیالقاعده دیوان بین المللی دادگستری بایداختلافهای بین دولت هاراطبق حقوقبین الملل حل وفصل کرده ودرصورت خلاقانونی ازصدوررای اجتناب کند.ولی دیوان فراترازحل اختلاف، ازطریق ایجادرویه ی قضایی،درتوسعه ی حقوقبین الملل مشارکت دارد. “توسعه “مفهومی است که تغییرونوآوری رادرخودداردوتنهابااعمال قواعدحقوقی موضوعه امکانپذیرنیست ،لذادیوان با عدول ازرویکردپوزیتویستی،نقش جدیدی رادرحقوق بین الملل برای خودترسیم کرده است . دیوان بین المللی دادگستری با اتخاذ روشی هم چون نظام حقوقیکامن لو؛برای رویه ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است ودرصورت ضرورت دراصلاح وایجادقواعدحقوقی مشارکت میکند، لذاهرچنددیوان رکن قانونگذاری نیست ،باتوجه به توسعه نیافتگی حقوق بین الملل به عنوان یک شبه قانونگذارعمل میکند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code