نقش اتحادیه بین المللی محابرات در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

نویسنده : جباری، منصور؛ حاتمی، فاطمه؛

(‎32 صفحه – از 141 تا 172 )

چکیده:

شاید در بدو امر، تدوین و توسعه حقوق بی ن الملل فضای ماورای جو، صرف ا به کمیته استفادهصلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) 1، نسبت داده شود. لیکن، مدنظرقراردادن گستردگی فضای ماورای جو و توسعه فناوریهای نوین بهویژه در زمینه مخابرات، روشن م ینماید که سازما نهای بین المللی و منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که هریک به تناسب موضوع فعالیت خود، با فضای ماورای جو و حقوق حاکم بر آن، مرتبط میشوند. اعمال این سازمان ها، در عرصههای سیاس تگذاری و تنظیم مقررات و نیز مشارکت در فعالیتهای عملیاتی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضای ماورای جو، تأثیرگذار هستند. اتحادیه بین المللی مخابرا ت 2 از سازمان های بین المللی است که در عرصه سیاستگذاری و تنظیم مقررات ب هویژه مقررات رادیویی و تخصیص منابع طیف و مدار، از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن بیان مختصری از تاریخچه تشکیل، فعالیت و ارکان این سازمان، به بررسی قواعد حاکم بر نحوه تخصیص فرکانسها و نیز دستاوردهای چند کنفرانس اخیر اتحادیه در زمینه مخابرات رادیویی میپردازد و بدون ورود به عرصه موضوعات فنی، در صدد ارائه تصویری روشن از میزان و اهمیت ارتباط موجود میان عملکرد اتحادیه با تدوین و توسعه تدریجی حقوق فضای ماورای جو است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code