دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده : پاسبان، محمد رضا؛ جهانیان، مجتبی؛

(‎26 صفحه – از 85 تا 110 )

چکیده:

دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران درجهت استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکـان اقامـه دعـوای مشـتق بـه دلیـل تخلـف مدیران درانجام وظایفی است که درقبال شرکت تعهدنمودهاند.پیش ازتصـویب قانون ٢٠٠٦انگلستان قاعده فاس هارباتل شـرکا راجـز درمـوارد اسـتثنائی ازاقامـه دعوای مشتق محروم مینمود.برای نخستین بارقـانون شـرکت هـای ٢٠٠٦انگلـیس ضمن شناسایی این حق وچگونگی اعمال آن به عنوان یکی ازحقـوق سـهامداران اقلیت ،اوضاع واحوالی راکه براساس آن میتـوان اقـدام بـه طـرح دعـوای مشـتق نمودگسترش داد.درحقوق ایران، ماده ٢٧٦لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقـانون تجارت ١٣٤٧به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند.لایحه تجارت ١٣٨٤نیزدر ماده ٤٧٣به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا رابیان کـرده اسـت .بـا توجـه بـه تحولات نظامهای حقوقی وبه ویژه نظام حقوقی انگلستان،لزوم تصـویب مقـررات جدیدومفصل دراین زمینه ضروری میباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code