ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و آﺛﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ

نویسنده : مهدوی ثابت، محمدعلی؛ شاکری، مهدی؛

‏(48 صفحه – از 103 تا 150)

چکیده:

فاﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﺎرت، اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ را ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﺗﺎﺧﯿﺮ در وﺻﻮل ﮐﺎﻻ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﺎﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﺗﺎدﯾﻪ ﺛﻤﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده. رﯾﺸﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ اﻣﺮوزی ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻗﺴﺎم و آﺛﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ از ﺣﯿﺚ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و اﻗﺴﺎم آن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻦ ﻻ ﺑﺮای آن ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺛﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﯾﻮﻧﯿﺪروﯾﺖ و آﻧﺴﯿﺘﺮال ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﮕﺮدد. روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ را در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺎ ﺣﻖ رﺟﻮع و ﺑﺪون ﺣﻖ رﺟﻮع، ﯾﮏ ﺑﯿﻊ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻀﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﻖ اﻧﮕﺴﺘﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ رﺟﻮع را ﯾﮏ ﻗﺮض ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ آزادی اراده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻫﻮی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اراداه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮﻓﻖ دارد. آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﯾﻮﻧﯿﺪروﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. در اﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ و ﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎوی ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی آن را ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code