نهاد چیست؟

نویسنده : سرل، جان راجرز؛ عسگری، جعفر؛ مهاجرانی، علی؛

‏(22 صفحه – از 151 تا 172)

چکیده:

ﭘﺮﺳﺶ از واﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻓﻼﻃﻮن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ارﺟﺎع ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را از ﺳﻨﺦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای آن ﻣﺎﺑﺎزای ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ آن را از ﺳﻨﺦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ. اﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﺮل ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻓﻌﺎل ﮔﻔﺘﺎری و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدی، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ارزﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. او ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ دو ﻧﻮع واﻗﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﻣﻮرد واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﺎص در ﺗﻌﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ” X در ﺑﺎﻓﺖ Y ،C ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ.”، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎزد. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code