مبانی فقهی و حقوقی تغییرات مواد عمومی دیات(در قانون مجازات اسلامی سال 1392)

نویسنده : عمرانی، سلمان؛ علیایی، علیرضا؛

‏(31 صفحه – از 157 تا 187)

چکیده:

ﮐﺘﺎب دﯾﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻸﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن 1370 و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺟﺪﯾﺪ، دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮاردی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑﻮده، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻒ اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ، اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و در اﺻﻼﺣﺎت آﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1370 و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1392 در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺎت، روﯾﮑﺮد ﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺒﺎط و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻓﺘﺎوی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب 1370 ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺘﺎوی اﯾﺸﺎن، ﻓﺘﺎوی ﻣﺸﻬﻮر و ﻧﯿﺰ ﺘﺎوی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮔﺮﻫﮕﺸﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ روی داده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﺮادات ﻓﻘﻬﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code