بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

نویسنده : روشن، محمد؛ جهان تیغی، مجتبی؛

‏(24 صفحه – از 39 تا 62)

چکیده:

ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾـﻦ اوراق ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐـﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺳﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺎن ﻧﺎﺷﺮان اﯾﻦ اوراق ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗـﺤﻤﻞ زﯾـﺎن ﺗـﻮﺳﻂ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ، اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ، راﻫﮑﺎری ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﯾﺎن وارد در اﺛﺮ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ورﻗﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﻃﺮح زﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ، زﯾﺎن او ﺟـﺒﺮان ﺧـﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺮﯾﺪار اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ زواﯾﺎی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻮد، ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ، از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ)ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﺷﺮ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣـﺸﮑﻠﯽ اﯾـﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﯾـﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ، ﻫﯿﭻ اﺛـﺮی ﺑـﺮ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎن شرﮐﺎ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺳﻮد و زﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﺪارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code