نقش پلیس در پیشگیری از جرم در ایران

نویسنده: قربان زاده، محمد؛ شاکری، یاسر؛

اندیشمندان حقوق تابستان 1396

چکیده:

مسئله و هدف: در دوران معاصر با پیشرفت علوم جرم شناسی و مطرح شدن بحث پیشگیری از جرم، به نقش پلیس در این رابطه توجه شده است. در حقوق کیفری ایران، مبنای جرم انگاری ضرر و حکم شارع است. بنابراین پلیس در پیشگیری از جرایم باید سیاست های پیشگیرانه ای در پیش گیرد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش و جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تالیفی، کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است. یافته ها و نتایج پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که پلیس در راستای پیشگیری از وقوع جرم بهتر است به جای فعالیت های سرکوب گرانه از تدابیر پیشگیرانه استفاده نماید. در این راستا سازمان پلیس باید با نهادهای جامعه و به ویژه شهروندان تعاملی مستقیم برقرار کند. طراحی و اجرای موفق بسیاری از راهکارهای پلیس، مستلزم مشارکت و همکاری همه جانبه و دلسوزانه همه نهادهای اجتماعی به ویژه شهروندان با پلیس است. یکی از روش هایی که پلیس می تواند با استفاده از آن به پیشگیری از جرم و ارتقاء سبک زندگی افراد جامعه کمک کند، آموزش حقوق شهروندی به شهروندان است. در نهایت نیز محقق راهکارهایی کلیدی را ارایه نموده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code