جنبه ی عمومی صدمات بدنی عمدی؛ بودها و بایدها

نویسنده: نوریان، علیرضا؛ آقایی، محمد حسین؛

اندیشمندان حقوق بهار 1396

چکیده:

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (1392) جنایات عمدی بر مادون نفس، با حصول شرایط مندرج در مواد 269 قانون مجازات اسلامی (1370) و 614 قانون تعزیرات ( 1375)، قابلیت تعزیر داشت. لکن با توجه به عدم اعتبار مادّه ی 269 ، این سوال پیش می آید که اگر صدمات بدنی عمدی، از انواع صدمات مذکور در مادّه 614 قانون تعزیرات نباشد، و از سلاح های مندرج در تبصره این ماده نیز استفاده نشده باشد، مانند صدمات موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن، آیا می توان مرتکب را از حیث جنبه عمومی جرم، قابل مجازات دانست؟ در پاسخ، گروهی تعزیر مقرّر در مادّه ی 401 قانون مجازات اسلامی، و ارجاع آن طبق مادّه ی 447 همین قانون به مادّه ی 614 قانون تعزیرات را، فقط شامل مواردی می دانند که آثار مندرج در مادّه ی اخیر وقوع یابد؛ ، و لذا صدمه ای که بدون آثار مندرج در مادّه ی 614 فقط موجب تغ ییر رنگ پوست یا تورّم شود، و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، را مشمول تعزیر مندرج در مادّه ی 614 نمی دانند. و گروهی دیگر به اعمال تعزیر در تمامی صدمات بدنی بر مادون نفس عقیده دارند، که البته صحیح به نظر نمی رسد. برآنیم ضمن بحث از جنب هی عمومی جرم، مصادیقی از صدمات بدنی عمدی را که می تواند مشمول حکم ماده 614 باشد، در مقارنه با ماده 401 قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code